ติดต่อเรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด